Rezervovat

Všeobecné obchodní podmínky Hotel Štekl Exclusive klub

1. Úvodní ustanovení

Společnost NVT Hotels & Resorts s.r.o., se sídlem v Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24747092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 170959, dále jen „společnost“, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Hotel Štekl Exclusive klub.

 

2. Poslání Hotel Štekl Exclusive klub

Posláním Hotel Štekl Exclusive klub je poskytování informací o novinkách, akcích a speciálních nabídkách Hotelu Štekl svým členům. Pro členy klubu Štekl Exclusive pořádá Hotel Štekl speciální degustační, someliérské, zábavné a jiné akce.

 

3. Pojmy

Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující výklad pojmů:

Klub – Hotel Štekl Exclusive klub – zákaznický klub, ve kterém společnost NVT Hotels & Resorts s.r.o., provozuje a poskytuje výše uvedené služby a další široké aktivity.

Správce – společnost NVT Hotels & Resorts s.r.o.

Subjekt – žadatel o registraci v klubu.

Členství  soubor práv a povinností člena.

Člen  fyzická nebo právnická osoba, která řádně splnila a plní podmínky členství v klubu.

Platnost členství na dobu neurčitou od platné registrace člena do ukončení členství.

Ukončení členství členství může být ukončeno písemným projevem vůle člena, event. společnosti, kterým je jednoznačně projevena vůle členství ukončit.

 

4. Platnost členství

Členství vzniká subjektu platnou registrací do klubu provedenou na webových stránkách www.hotelstekl.cz/cz/exclusive-klub (dále také jen „webové stránky klubu“).

Subjekt, tedy zájemce o registraci a následně člen klubu, bere na vědomí, že platnost členství v klubu je omezena dobou vlastnictví a provozování Hotelu Štekl společností NVT Hotels & Resorts s.r.o. a po takovémto zániku členství nemá člen nárok na jakékoli plnění ze strany provozovatele klubu společnosti NVT Hotels & Resorts s.r.o.

 

5. Vznik a ukončení členství, souhlas s poskytnutím osobních údajů

Vznik - podmínkou vstupu do klubu je platná registrace na www.hotelstekl.cz/cz/exclusive-klub. Registrující se subjekt se zavazuje uvézt pravdivé a úplné údaje a potvrzením registrace dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Ukončení - jestliže člen shledá důvody k ukončení členství, musí toto být vypovězeno písemně. Členství člena může být ukončeno ze strany klubu v případě porušování Všeobecných obchodních podmínek a vnitřních pravidel klubu, a dále v případě, že správce klub ruší z provozních důvodů. Dále člen klubu bere na vědomí, že Hotel Štekl Exclusive klub a jeho členství v něm trvá pouze po dobu vlastnictví a provozování Hotelu Štekl společností NVT Hotels & Resorts s.r.o.

Účel zpracování osobních údajů - v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tzv. newsletter), a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. V závěru každého newsletteru má subjekt možnost prostřednictvím odkazu tuto informaci správci zaslat. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 

6. Cenové a jiné podmínky, změny pravidel

Členství v klubu je poskytováno zdarma.

Členství v klubu bude prokazováno ověřením údajů člena v systému správce klubu.

Klub si vyhrazuje možnost měnit pravidla klubu a výhody spojené s členstvím v klubu. Tyto změny budou členům zasílány prostřednictvím newsletteru a dále budou uvedeny na webové stránce klubu. Správce ani klub nenese odpovědnost za škodu způsobenou změnou či zrušením výhod spojených s členstvím v klubu. Subjekt bere na vědomí, že se vzdává práva vymáhat náhradu škody za zrušenou výhodu klubu či za celkové zrušení klubu.

 

7. Práva a povinnosti vyplývající z členství

Člen klubu je oprávněn:

· čerpat vybrané služby v závislosti na aktuální nabídce klubu.

Člen klubu je povinen:

· neprodleně informovat o změně údajů vyplněných v přihlášce,

· se před započetím čerpání výhody klubu prokázat osobním dokladem tak, aby správce mohl údaje ověřit v systému,

· dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky,

· dodržovat a respektovat pokyny obsluhujícího personálu.

 

8. Závěrečná ustanovení

Správce si vyhrazuje právo na pozastavení nebo uzavření klubu v libovolném okamžiku jeho trvání.

Člen bere na vědomí, že v případě pozastavení či uzavření klubu nemá nárok na kompenzaci ze strany klubu či správce.

Záležitosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2016 a jsou dostupné na webové stránce klubu.

Tyto Obchodní podmínky se považují za přijaté subjektem odesláním registračního formuláře dostupného na webové stránce klubu www.hotelstekl.cz/cz/exclusive-klub.