Rezervovat

Souhlas se zpracováním

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

 

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJETE SOUHLAS JAKO ZÁKAZNÍK SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“) 

 

Společnosti NVT Hotels & Resorts s.r.o.   se sídlem  Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 24747092

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu. 

 

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje(„Osobní údaje“):

  • Jméno a příjmení, rozlišovací dodatek v případě OSVČ
  • Adresa bydliště, kontaktní adresa, místo podnikání
  • Datum narození
  • Telefonní číslo, e-mail, IP adresa

 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • Marketingové a obchodní účely, zasílání obchodních nabídek a akcí naší společností

 

Vedle výše uvedených účelů, které tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat. Můžete však také dobrovolně zvolit jeden z těchto vedlejších způsobů užití Vašich Osobních údajů, které však pro platné uzavření tohoto souhlasu nejsou povinné a slouží pouze k dalšímu zkvalitňování našich služeb či k poskytování služeb doplňkových. 

 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

 

Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno další trvání. 

Na základě zpracování Vašich Osobních údajů nebudeme naše rozhodnutí provádět automatizovaným zpracováním.

 

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • účetní služby 
  • právní služby.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni tito partneři sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme:

 

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na e‑mailové adrese stekl@hotelstekl.cz

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv. 

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese www.hotelstekl.cz

 

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 3 let od ukončení poskytování služeb.                                                                            

 

VI.Můžete tento souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, lze tak učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat písemně či prostřednictvím e-mailu stekl@hotelstekl.cz, kde je nutné uvést minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.